Informació normativa

En aquesta secció trobaràs els estatuts que regeixen l’activitat actual del CZFB.

Informació normativa

Estatut del CZFB

Capítol IConstitució i renovació del Consorci

Art. 1. La Zona Franca de Barcelona serà administrada per un Consorci sota la presidència de l’Alcalde de la ciutat i del qual serà Vicepresident un Delegat especial de l’Estat nomenat pel Ministeri d’Hisenda. El President del Consorci ostentarà la representació d’aquest. El Consorci estarà constituït pels elements següents: Set Regidors de l’Ajuntament: un representant de cadascuna de les entitats: Junta d’Obres i Serveis del Port de Barcelona i del Foment de Treball Nacional; dos representants de la Cambra Oficial de Comerç. Indústria i Navegació; l’Administrador de la Duana de Barcelona; l’Enginyer Director del Port i, en general, pels de les entitats que contribueixin amb la seva aportació a l’obra de la Zona Franca i del Consorci; un representant de les Companyies de Ferrocarrils les línies de les quals funcionin en el terme municipal, designat de mutu acord pels Directors d’aquestes empreses: quatre Vocals nomenats pel Govern a proposta del Delegat especial de l’Estat, i dos representants de l’Organització Sindical.

El Consorci podrà en tot temps, mitjançant acord unànime que haurà de sotmetre’s a aprovació del Ministeri d’Hisenda, modificar la forma de representació de les entitats que li constitueixen en vista dels sacrificis d’ordre econòmic que qualsevol d’elles realitzi o hagi realitzat per a l’establiment de la Zona Franca i desenvolupament de les seves activitats.

Art. 2. Per a la constitució del Consorci, l’Ajuntament designarà, en la forma previnguda en l’Estatut o llei municipal, als set Regidors que, juntament amb l’Alcalde, representaran en aquest organisme la ciutat. Serà condició indispensable que quatre dels al·ludits Regidors pertanyin a la renovació més antiga del Consistori, i els altres tres, a la més moderna. En el successiu, en renovar-se l’Ajuntament designarà els representants que substituiran als que hauran deixat de formar part del Consorci per haver destituït el càrrec de Regidor. Aquesta designació recaurà precisament en Regidors que entrin de nou a formar part de la Corporació municipal.

Art. 3. Els representants de les Corporacions Econòmiques seran triats per aquestes per a sis anys en la forma que els seus respectius reglaments previnguin. Es renovaran per meitat cada tres anys, en les mateixes èpoques que corresponguin a la renovació normal dels representants de l’Ajuntament, no podent ser reelegits en el termini de sis anys següents al del seu cessament. Els representants de la Junta d’Obres del Port, Companyies de Ferrocarrils, Organització Sindical i Entitats provincials o interprovincials es renovaran també per meitat en les mateixes èpoques, no podent tampoc ser reelegits durant els sis anys següents al del seu cessament.

Art. 4. La representació en el Consorci de l’Organització Sindical serà determinada d’acord amb les normes i disposicions d’aplicació.

Art. 5. Les persones que formen part del Consorci no tindran facultat de delegar a una altra perquè els substitueixi. Tindran dret a designar nova representació o completar-la les entitats que per qualsevol circumstància quedin sense aquesta representació o amb representació incompleta en època anterior en tres mesos a la data en què els correspon renovar-les.

Capítol IIAtribucions del Consorci

Art. 6. L’objectiu del Consorci és l’establiment i explotació de la Zona Franca de Barcelona, i la planificació, ordenació i urbanització industrial de tots els terrenys que constitueixin el seu patrimoni, conformement al Reial Decret de 24 d’octubre de 1916. Reials Decrets d’11 de juny de 1929 i 22 de juliol de 1930, Decrets de 3 de juny i 15 de juliol de 1931 i Llei 102/1965, de 17 de juliol, i altres disposicions que els complementin. En virtut d’això, tindrà plena capacitat jurídica per a realitzar quants actes siguin necessaris per al desenvolupament de les seves activitats, i especialment:

 1. Per a nomenar i separar lliurement, o en la forma que determini, tot el personal administratiu i facultatiu que sigui necessari, assenyalant-li els emoluments que hagi de percebre.
 2. Per a arrendar i adquirir terrenys, edificis i altre necessari per a l’establiment de la Zona Franca i per al bon funcionament d’aquests, bé per contractes civils, mitjançant les corresponents escriptures bé per expropiació forçosa, pels tràmits que prescriu la legislació. Així mateix podrà cedir lliurement, mitjançant contractes d’arrendament subjectes al dret comú, els terrenys constitutius del seu patrimoni, qualsevol que sigui el seu títol d’adquisició, conforme preveu la Llei 102/1965, de 17 de juliol.
 3. Per a realitzar tota classe de construccions i celebrar els contractes de subministrament de materials i execució d’obres mitjançant concurs o subhasta, a elecció de la Junta, devent sempre assenyalar un termini mínim de trenta dies per a la presentació de proposicions i publicar els oportuns anuncis en el Butlletí Oficial de l’Estat i en tres periòdics, almenys, de la localitat, o ajustar-se a les normes assenyalades en el plec de condicions generals que el Consorci aprovi per a la celebració dels concursos i subhastes, d’acord amb els preceptes que regeixen en les de contractació d’obres públiques i d’obres i serveis municipals. Per a realitzar també obres per administració, sempre que aquestes consisteixin en la conservació o reparació de les instal·lacions del Consorci.
 4. Podrà contractar i obligar-se per a les finalitats de l’explotació de la Zona Franca, així com per a la instal·lació definitiva d’aquesta.
 5. Podrà acceptar subvencions, donatius i cessions de totes classes, així com herències i llegats, destinant els seus productes a les finalitats que té encomanats. Podrà igualment realitzar emprèstits, siguin o no hipotecaris, i contractar garanties d’emissió i assegurances de col·locació dels seus títols.
 6. Podrà també tenir la facultat d’emetre warrants i qualsevol altra forma de resguards de mercaderies.

Art. 7. Si ho estimés convenient per al millor èxit de les seves finalitats, el Consorci podrà arrendar un o més serveis dels que constituiran l’Administració de la Zona Franca, i fins i tot la totalitat de l’explotació de la mateixa a una empresa mercantil, prèvia la corresponent autorització del Ministeri d’Hisenda.

Art. 8. La Zona Franca, d’acord amb la Llei 102, de 17 de juliol de 1965, podrà utilitzar amb caràcter general els molls i serveis d’ús públic del port de Barcelona i obtenir les concessions de molls i instal·lacions necessàries per al seu desenvolupament.

Art. 9. Per a l’exercici de les facultats que es detallen en els articles anteriors i de totes aquelles altres que li competeixen, el Consorci podrà dirigir-se als Poders públics per conducte del Delegat especial de l’Estat, i a les altres entitats oficials i particulars, així com instar tota classe d’expedients administratius i governatius i comparèixer degudament representat davant els Tribunals, tant de la jurisdicció ordinària com de la contenciosa-administrativa.

Art. 10. El Consorci podrà modificar el seu Reglament interior quantes vegades estimi convenient, prèvia l’aprovació del Ministeri d’Hisenda.

Capítol IIIFuncionament del Consorci

Art. 11. El Consorci constitueix una entitat amb personalitat jurídica pròpia i independent de les entitats representades en aquest. En conseqüència, els acords que adopti són immediatament executius.

Art. 12. El Consorci funcionarà en Ple i per mitjà d’un Comitè Executiu en els assumptes que especialment li competeixen, assenyalats en l’article següent. El Comitè Executiu estarà format per un President, set Vocals i el Secretari general. Serà President del Comitè Executiu el Delegat especial de l’Estat. Els vocals seran l’Administrador de la Duana i l’Enginyer Director del port de Barcelona, i els que resultin triats pel Consorci en Ple, de la manera següent: dos d’ells entre els Regidors, dos entre els Consellers de l’Estat i el cinquè vocal entre les representacions de les altres entitats que integren el Consorci.

Art.13. Correspondrà al Consorci en Ple:

 1. La designació dels Vocals que han de constituir el Comitè Executiu.
 2. La formació i aprovació del pressupost anual del Consorci, l’aprovació dels comptes generals i la designació dels Vocals revisors de comptes, que hauran de procedir a l’examen de totes les del Consorci.
 3. L’autorització per a tots els acords d’adquisició i alienació de béns immobles.
 4. L’aprovació de projectes i tarifes així com la de l’Estatut i Reglaments per al règim interior del Consorci.
 5. Aprovació dels projectes de la Zona Franca d’obres i serveis.
 6. La fiscalització dels actes del Comitè Executiu.
 7. Els actes que signifiquin modificació del pla general d’obres i d’acords adoptats pel Consorci en Ple. Tot això sense perjudici del que es disposa en l’article 66 del Reglament de Dipòsit-Ports i Zones Franques de 22 de juliol de 1930.
 8. L’aprovació definitiva dels Reglaments de règim interior del personal del Consorci.
 9. L’emissió d’emprèstits i, en general, tot el relatiu als recursos del Consorci que s’especifiquen en el capítol IV d’aquest Estatut i en l’article 71 del Reglament de Dipòsit-Ports i Zones Franques, de 22 de juliol de 1930.
 10. L’arrendament de tots o part dels serveis de la Zona Franca.

Correspondrà al Comitè Executiu:

1r La representació legal del Consorci, a falta del President, i la gestió, administració i direcció de les obres i serveis de la Zona Franca i de la urbanització industrial, amb atribucions del Consell d’Administració, als efectes de la qual tindrà plena capacitat:

 1. Per a decidir, celebrar i executar quants actes o contractes siguin necessaris per a l’establiment i administració de la Zona Franca, i per a la planificació, ordenació i urbanització industrial de tots els terrenys constitutius del seu patrimoni.
 2. Per a representar al Consorci davant els Tribunals i jurisdiccions de tota classe i davant les autoritats de l’Estat, Província i Municipi i particulars en general.
 3. Per a delegar aquestes atribucions en qualsevol dels seus membres o persones alienes al Comitè.
 4. La preparació dels acords que donava adoptar el Consorci en Ple, sempre que no es confiï a Ponències especials.
 5. La inspecció i vigilància dels serveis establerts, a l’efecte dels quals podrà designar inspectors especials per a cadascun d’ells.
 6. La resolució de tots els assumptes que no estiguin reservats a l’exclusiva competència del Consorci en Ple.

2n Nomenar i separar lliurement el personal, conformement a les disposicions legals d’aplicació.

3r De tots els seus acords haurà de donar informació detallada al Ple.

Art. 14. Constitueix acord el que resolgui la majoria dels Vocals presents en la sessió, convocada almenys amb vint-i-quatre hores d’anticipació i mitjançant els requisits que determinarà el Reglament interior. Per a poder adoptar acords, es requereix la presència en la sessió de la meitat més un dels Vocals. No obstant això, en segona convocatòria, que haurà de celebrar-se l’endemà del dia en què hauria de tenir lloc la sessió, podran prendre’s acords qualsevol que sigui el número dels Vocals presents.

Art. 15. El Consorci en Ple es reunirà cada sis mesos i sempre que així disposi el President o el demanin cinc Vocals. En les sessions extraordinàries només es podrà resoldre sobre assumptes que constin expressament en la convocatòria.

Art. 16. El Comitè Executiu es reunirà almenys una vegada al mes i a més sempre que l’acordi el seu President.

Art. 17. La presidència del Consorci convocarà les reunions del Ple, determinarà els assumptes que hagin d’emportar-se a les seves Juntes que no siguin de l’exclusiva competència del Comitè Executiu i dirigirà les deliberacions.

Art. 18. Serà Vicepresident del Consorci el Delegat especial de l’Estat, nomenat pel Ministeri d’Hisenda. El Vicepresident substituirà al President en totes les seves funcions en casos de malaltia o absència.

Capítol IVRecursos del Consorci

Art. 19. Per al compliment de les seves finalitats, el Consorci tindrà a la seva disposició i administrarà:

 1. Les subvencions que al seu favor acordin l’Estat, les províncies i els municipis.
 2. Els productes de l’ús de les concessions i de l’arrendament de superfícies de terrenys, tallers, locals, instal·lacions i mecanismes existents a la Zona Franca.
 3. El producte dels arbitris i tarifes, degudament legalitzats, que percebrà per la utilització de les seves instal·lacions i serveis.
 4. Les sumes que per infracció dels seus Reglaments li deguin els particulars, així com l’import dels danys que s’acusin per aquests a les obres i instal·lacions d’aquesta.
 5. El producte dels emprèstits que realitzi i de les altres operacions financeres que autoritzi prèviament el Ministeri d’Hisenda.
 6. Els beneficis que li correspongui del producte líquid de l’exclusiva d’extracció i vendes de sorres a què es refereix el Reial Decret de 23 de juliol de 1925.
 7. Les altres quantitats que d’altres procedències es posin a la disposició del Consorci.
 8. Tots els altres ingressos i recursos que per a l’explotació de la Zona Franca autoritza el Reglament de Dipòsits-Ports i Zones Franques, de 22 de juliol de 1930.

Art. 20. El Consorci administrarà lliurement els fons de la seva pertinença, a l’efecte de la qual formularà cada any un pressupost general de despeses i ingressos, i dins dels dos primers mesos de l’any següent, un estat general de comptes, que reflectirà el moviment de fons de l’any anterior, i una liquidació del pressupost general corresponent, que remetrà, juntament amb una Memòria explicativa de la seva gestió, a cadascuna de les entitats les representacions de les quals ho constitueixen.

Art. 21. Mentre no es trobin acabades les obres i instal·lacions de la Zona Franca, els superàvits que tal vegada llancin les liquidacions anuals, a què es refereix l’article anterior, es destinarà a nodrir els ingressos del pressupost general de l’any següent, però una vegada acabades aquestes obres, el producte líquid de la Zona Franca pertanyerà a la ciutat de Barcelona, representada pel seu Ajuntament.

Art. 22. L’Ajuntament de Barcelona subvindrà a les despeses que ocasionin la instal·lació de la Zona Franca i el seu funcionament sempre que no bastin a cobrir-lo els ingressos que obtingui del que estigui en explotació.

Art. 23. En cas de liquidació de la Zona Franca, qualsevol que sigui la causa que la motivi, el producte que la mateixa llanci, una vegada cobertes les càrregues, passarà a ser propietat de la ciutat de Barcelona, representada pel seu Ajuntament. En tot cas, la liquidació que es practiqui haurà de ser aprovada pel Consorci en Ple.

Capítol VOficines i serveis

Art. 24. Un reglament especial determinarà l’organització dels Serveis i Oficines i la responsabilitat dels empleats del Consorci, així com la forma de provisió dels llocs de treball, conformement a les disposicions legals d’aplicació.

Reglament de règim interior del CZFB

Capítol IOrganització General

Art. 1. Corresponen al Consorci de la Zona Franca de Barcelona el govern i l’administració de la Zona Franca de Barcelona, així com la planificació, ordenació i urbanització industrial de tots els terrenys que constitueixen el seu patrimoni, amb les facultats que a tals finalitats se li atribueixen en el seu Estatut (text refós de l’Estatut aprovat per Reial Orde de 27 d’octubre de 1917, adaptat a les modificacions introduïdes pels Decrets de 3 de juny, 15 de juliol i 9 de desembre de 1931, 18 d’abril de 1952, 26 de juliol de 1957 i Llei 102/1965, de 17 de juliol).

Art. 2. Són òrgans rectors del Consorci en Ple i el Comitè Executiu, amb la composició i atribucions que, respectivament, s’assenyalen en els articles 1, 12 i 13 de l’Estatut. Per al desenvolupament de les activitats del Consorci disposarà aquest d’una Secretaria General i dels Serveis administratius, tècnic i jurídic que s’estableixin.

Capítol IIConstitució i renovació del Consorci

Art. 3. Per a la renovació dels Vocals del Consorci que hagin de cessar, bé per haver complert el termini legal del seu mandat, bé per una altra circumstància qualsevol, s’observaran les següents disposicions:

 1. Amb dos mesos d’antelació a la data en què hagi de procedir-se a la renovació parcial del Consorci, en virtut d’allò prescrit en l’article 3r de l’Estatut, la Secretaria General es dirigirà a les entitats afectades per la renovació, recordant-los la necessitat de triar o designar en temps oportú els representants que hagin de substituir als que cessin.
 2. La Secretaria General procedirà de la manera previnguda en l’apartat anterior respecte de les vacants que es produeixin fins a tres mesos abans de la següent renovació estatuària.
 3. La demora en el nomenament dels nous Vocals no serà obstacle per a la celebració de les sessions; en conseqüència, els acords que s’adoptin en les mateixes tindran plena validesa, conformement al que es disposa en l’article 14 de l’Estatut.

Art. 4. Els representants de les entitats prendran possessió dels seus càrrecs dins del mes següent a la data de la seva designació. Prèviament a ella, el Consorci, a la vista de les credencials que aportin, resoldrà sobre la idoneïtat dels designats. No es donarà possessió als representants que no reuneixin les condicions exigides per l’Estatut o es trobin culpable en algun dels casos d’incompatibilitat que determina aquest Reglament. En aquests casos, el Consorci donarà compte de la se va resolució a l’entitat interessada, a fi que procedeixi a una nova designació.

Art. 5. El càrrec de Vocal és incompatible amb tota participació directa o indirecta en les obres o contractes que es realitzin amb fons del Consorci o en Empreses i Societats relacionades amb la instal·lació de la Zona Franca o amb el funcionament d’aquesta. També és incompatible el càrrec de Vocal amb la percepció de sous o altres emoluments que procedeixin directament del Consoci. Les expressades causes d’incompatibilitat, una vegada estimada la seva existència pel Ple, produiran la immediata cessació en el càrrec.

Art. 6. La falta d’assistència dels Vocals sense causa justificada a tres reunions consecutives o més de la tercera part de les celebrades l’any pel Ple o el Comitè es considerarà com a renúncia al càrrec, que serà declarada pel Ple a proposta del Comitè.

Art. 7. El cessament extraordinari d’un Vocal, qualsevol que sigui la seva causa es notificarà immediatament a l’entitat que el va nomenar, la qual al més aviat possible designarà un nou representant.

Art. 8. El mandat dels Vocals designats per aplicació del que es disposa en l’article anterior tindrà la durada que determina l’Estatut, sense que es computi a aquest efecte el temps que l’hagi exercit el seu predecessor.

Art. 9. En la primera sessió que se celebri després de cada renovació estatutària haurà de nomenar-se el Comitè Executiu de conformitat amb el que es disposa en l’article 12 de l’Estatut. L’elecció serà per votació secreta mitjançant papereta, i per separat les dels Vocals regidors, la dels representants de l’Estat i la del Vocal representant de les altres entitats.

Art. 10. En la pròpia sessió es triarà els dos Vocals revisors de comptes que estableix l’article 13 de l’Estatut. L’elecció es verificarà per votació secreta mitjançant papereta. En cas d’empat, decidirà la sort. Això no obstant, s’excusarà l’elecció si el Consorci fa les designacions per aclamació unànime.

Capítol IIIDe la presidència i del Delegat Especial de l'Estat

Art. 11. La presidència del Consorci correspon a l’alcalde de la ciutat de Barcelona. El President del Consorci ostentarà la representació legal d’aquest. Són atribucions del President:

 1. Convocar les reunions del Ple i formar l’ordre del dia d’aquestes .
 2. Presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions, sotmetre els assumptes a votació, retirar-los de l’ordre del dia i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
 3. Proposar mocions sobre assumptes determinats.
 4. Exposar quantes qüestions estimi d’interès per al Consorci.
 5. Les altres que li atribueixin les Lleis i l’Estatut del Consorci.

Art. 12. El Delegat Especial de l’Estat assumeix la representació del Govern, serà nomenat per Decret del Ministeri d’Hisenda i tindrà les atribucions i obligacions fixades en la legislació vigent. Com a Vicepresident del Consorci i President del seu Comitè Executiu li corresponen les funcions següents:

 1. Substituir al President en les seves absències i malalties.
 2. Presidir el Comitè Executiu, amb les mateixes atribucions que respecte al Ple s’assenyalen al President d’aquest en l’article anterior.
 3. Ostentar la presentació del Consorci en assumptes judicials i extrajudicials, a falta del President, prèvia delegació del Comitè Executiu conformement a l’article 13 de l’Estatut.
 4. Presidir totes les Comissions i Ponències que puguin formar-se en el si del Consorci.
 5. Executar els acords del Ple i del Comitè Executiu i vetllar pel seu compliment.
 6. Intervenir la comptabilitat i el compte de caixa.
 7. Ordenar els pagaments del Consorci.
 8. Inspeccionar la recaptació dels seus recursos.
 9. Dirigir tots els serveis, proposant i desenvolupant quantes iniciatives corresponguin a la millor realització de les finalitats del Consorci.
 10. Autoritzar l’adquisició de tota classe d’elements que siguin necessaris per als Serveis del Consorci, donant compte al Comitè Executiu d’aquelles adquisicions que el requereixin per la seva importància.
 11. Exercir quantes funcions li delegui el Comitè Executiu d’entre les de la seva competència i, en general, totes aquelles que són pròpies de la gestió administradora i directiva de la Presidència d’un consell d’Administració.

Art. 13. El Delegat Especial de l’Estat tindrà sota la seva immediata dependència al Secretari general i a tot el personal dels Serveis del Consorci. A tal fi:

 1. Expedirà els nomenaments o credencials del personal.
 2. Donarà possessió del càrrec i concedirà llicències al personal conformement al Reglament d’aquest.
 3. Regirà el servei d’oficines, assenyalant la forma i l’horari en què hagi de prestar-se.
 4. Supervisarà i aprovarà, preceptivament, l’organització, ordre i distribució dels treballs i providenciarà sobre les faltes en què poguessin incórrer els empleats.
 5. Autoritzarà les nòmines del personal i les despeses que en l’acompliment de les seves funcions hagin de realitzar els empleats del Consorci.
 6. Informarà les propostes sobre modificació de plantilles del personal del Consorci que formuli el Secretari general i les sotmetrà a aprovació del Comitè Executiu.

Art. 14. En cas d’absència o malaltia, substituirà al Delegat el representant de l’Estat que designi el Comitè Executiu. En tot temps podrà delegar les funcions interventores de la comptabilitat i compte de caixa en el Vocal representant de l’Estat que estimi oportú, donant compte d’aquesta delegació al Comitè executiu.

Capítol IVEl Consorci en ple

Art. 15. Les funcions que, segons l’article 13 de l’Estatut, competeixen al Consorci en Ple, les exercirà mitjançant reunions convocades per la Presidència.

Art. 16. El Consorci en Ple es reunirà en sessió ordinària cada sis mesos. A més es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que ho disposi la Presidència o ho demanin cinc Vocals.

Art. 17. Les convocatòries per a les sessions ordinàries s’efectuaran per Secretaria, per ordre de la Presidència, amb quatre dies d’anticipació a la data fixada per a aquelles incloent l’ordre del dia expressiu dels assumptes que hagin de ser tractats. Les sessions extraordinàries es convocaran amb l’anticipació que permetin les circumstàncies i almenys amb vint-i-quatre hores d’antelació, expressant el seu caràcter i acompanyant-se l’ordre del dia indicatiu dels assumptes a tractar, únics sobre els quals podrà deliberar-se i prendre acords.

Art. 18. Perquè puguin celebrar-se les sessions en primera convocatòria serà precisa l’assistència del “quòrum“ que assenyala l’article 43 d’aquest Reglament. Si no s’aconsegueix el nombre d’assistents reglamentari, s’avisarà immediatament per escrit per a la reunió en segona convocatòria, que se celebrarà dins dels dos dies següents. De la mateixa manera es procedirà per a les ulteriors convocatòries d’una sessió que fossin precises.

Art. 19. El Secretari general estendrà acta de cada sessió del Ple, en les quals farà constar les manifestacions dels membres assistents i els acords íntegres que s’adoptin. Una vegada aprovada l’acta pel Consorci la signarà el Secretari general amb el President. Les actes es consignaran en el corresponent Llibre, que portarà el Secretari, amb subjecció a les formalitats legals i sota la seva exclusiva responsabilitat.

De les sessions

Art. 20. Oberta la sessió pel President, es llegirà i aprovarà si escau, l’acta interior, si no hagués estat ja llegida i aprovada, i es consignaran en ella les rectificacions que, sol·licitades per algun Vocal, jutgi procedents el Ple. Les modificacions que produeixin nou acord es consignaran en l’acta de la sessió en què aquest s’adopti.

Art. 21. Complit el que preceptua l’article anterior, el Secretari, prèvia ordre de la Presidència, donarà compte del despatx ordinari, que comprendrà: 1r Els oficis, comunicacions i instàncies procedents del Govern i altres autoritats, així com de Corporacions i particulars, dels quals el President hagués estimat convenient donar compte. 2n Els oficis i comunicacions dels Vocals.

Art. 22. Conclòs el despatx ordinari, s’entrarà en l’examen de l’ordre del dia de la forma següent:

 1. Relació dels acords adoptats pel Comitè Executiu que s’eleven al coneixement del Ple.
 2. Assumptes amb proposta de resolució ja preparada, amb la prelació en què figurin en l’ordre del dia.
 3. Els altres assumptes que figurin en aquell.

Art. 23. Acabat l’ordre del dia, es llegiran les proposicions dels Vocals, presentades amb les formalitats prescrites per aquest Reglament i a l’efecte del que es preveu en els articles 36 i 37 d’aquest. A continuació s’obrirà un període de precs i preguntes de quinze minuts de durada durant el qual els Vocals podran formular les que estimin convenients. El termini assenyalat de quinze minuts podrà ser prorrogat mitjançant votació del Ple a iniciativa del President.

Art. 24. Quan no sigui possible acabar l’estudi dels assumptes que figurin en l’ordre del dia d’una sessió, la Presidència podrà disposar que continuï aquella el següent dia hàbil i successius, en el seu cas, sense necessitat de noves citacions per escrit.

Art. 25. Cap Vocal podrà fer ús de la paraula sense que la Presidència la hi hagi concedit, per pròpia iniciativa o prèvia petició de l’interessat.

Art. 26. Cap Vocal usarà la paraula més d’una vegada en la discussió de cada assumpte, excepte per a contestar a alguna pregunta o per a rectificar concisament els fets o conceptes que se li haguessin atribuït. Cada intervenció no podrà durar més de cinc minuts.

Art. 27. No obstant el que es preveu en l’article anterior, es concedirà la paraula per segona o ulteriors vegades al Vocal que sigui únic en la defensa d’un criteri determinat, quan s’hagi concedit a uns altres en sentit contrari.

Art. 28. Només el President, i per a exercir les funcions del seu càrrec, pot interrompre al Vocal que estigui fent ús de la paraula.

Art. 29. Una vegada la Presidència hagi declarat un punt prou discutit i abans que comenci la votació, els Vocals poden demanar la paraula amb l’expressió “per a votar” a fi de sol·licitar breument els aclariments o explicacions que considerin necessàries. Després de la votació poden demanar-la també per a explicar el seu vot.

Art. 30. Tot Vocal té dret al fet que consti en acta el vot que hagi emès sempre que el sol·liciti abans d’aixecar-se la sessió en què s’adopti l’acord.

Dels debats

Art. 31. El Consorci en les seves sessions no resoldrà assumptes que no hagin estat objecte de dictamen o proposta del Comitè Executiu o de la Ponència que per raons especials s’hagi nomenat. Queden exceptuats d’aquesta regla els assumptes que siguin objecte de prescripció especial d’aquest Reglament, els compresos en el despatx ordinari, les preguntes i interpel·lacions dels Vocals, les decisions de mer tràmit i les mocions de la Presidència.

Art. 32. La Presidència podrà donar un punt per prou discutit quan s’hagin consumit dos torns en pro i dos en contra.

Art. 33. Sotmès l’assumpte a discussió, si cap membre demana la paraula es procedirà a votar-lo.

Art. 34. El President podrà donar la seva opinió en tota discussió sense abandonar la Presidència i defensar les mocions que tingui a bé formular.

Art. 35. Si algun Vocal desitja presentar alguna proposició a la deliberació del Comitè Executiu o del Ple, haurà de lliurar-la al President amb quaranta-vuit hores d’anticipació a les reunions dels mateixos a fi de que si la importància de l’assumpte el requereix pugui estudiar-la prèviament el Comitè Executiu.

Art. 36. Després de llegida cada proposició, el signant o un dels signants podrà secundar-la, i, sense obrir debat, el Consorci decidirà si la pren o no en consideració. En cas afirmatiu, se sotmetrà a dictamen del Comitè Executiu o, si s’estima més convenient, al d’una Ponència especial que a aquest efecte es designi a proposta de la Presidència.

Una vegada emès l’expressat dictamen, es convocarà una reunió del Consorci per a debatre la proposició.

Art. 37. No obstant el que es disposa en l’article anterior, si el Consorci estima que la proposició té caràcter urgent podrà sotmetre’s a debat en la pròpia sessió en què s’hagi llegit.

Qüestions prèvies, incidentals i d’ordre

Art. 38. En començar l’examen de qualsevol assumpte, els Vocals podran proposar qüestions prèvies concernents al mateix i se’ls concedirà la paraula per a la seva exposició. Si el Ple acorda prendre-la en consideració, s’obrirà debat amb caràcter breu. El mateix s’observarà respecte a qualsevol qüestió incidental o d’ordre.

Propostes, ponències i dictàmens

Art. 39. El Ple podrà nomenar Ponències especials per a l’estudi de determinats assumptes, els dictàmens dels quals li serviran de base de discussió i de resolució, si escau.

Art. 40. Quan el Ple no accepti el dictamen d’una Ponència en tot o en part, resoldrà si ha de tornar a la mateixa per a nou estudi o si s’ha de nomenar una altra nova. En el primer cas, la Ponència presentarà un altre dictamen en el qual es tinguin en compte les opinions expressades en el Ple.

Art. 41. Els vots particulars que presentin els Vocals es discutiran i votaran amb preferència als dictàmens de la majoria. De ser varis, es començarà per el vot que més se separi del projecte o punt sobre el qual recaigui.

Art. 42. El Ple no podrà nomenar Ponències per a l’estudi d’assumptes que siguin de l’exclusiva competència del Comitè Executiu.

Si la importància d’una qüestió ho requereix, el Comitè podrà designar Ponències fins i tot entre persones estranyes al Comitè.

El Comitè, si fa seu el dictamen de la Ponència en la seva integritat o amb les modificacions que jutgi pertinents, l’elevarà en el seu cas a l’aprovació del Ple.

Dels acords

Art. 43. Perquè es puguin prendre vàlidament acords en les sessions de primera convocatòria, serà precisa la meitat més un dels Vocals. En les de segona convocatòria podran prendre’s acords qualsevol que sigui el número dels Vocals presents. En les extraordinàries es requerirà l’assistència de les dues terceres parts dels Vocals.

No podrà celebrar-se vàlidament cap sessió sense assistència del President i del Secretari general o dels qui legalment els substitueixen.

Els acords podran ser presos per unanimitat o per majoria: en cas d’empat, decidirà el vot de la Presidència.

Art. 44. Els acords del Ple s’emportaran a execució immediatament, sempre que no s’hagi consignat la reserva expressa que no siguin executats fins que no sigui aprovada l’acta corresponent.

A aquest efecte bastarà la nota de l’acord, que es farà constar en l’expedient respectiu signat pel Secretari i amb el vistiplau del President.

Art. 45. Els acords de caràcter reservat es consignaran en un llibre d’actes especial d’acords secrets i aniran subscrits pel President, un Vocal del Comitè Executiu i el Secretari del Consorci.

Art. 46. Si no es poguessin prendre acords per no assistir el nombre de Vocals que determina l’article 43, es farà constar en acta l’ordre del dia i el nom dels Vocals presents, donant-se la sessió per celebrada a l’efecte de l’article sisè.

Capítol VDel comitè executiu

Art. 47. El Comitè Executiu, triat en la forma que determina l’article 18 de l’Estatut, haurà de constituir-se dins dels vuit dies següents al seu nomenament.

El primer acte del Comitè Executiu serà l’elecció de Vicepresident , que haurà de recaure en un representant de l’Estat. Després acordarà el nombre de reunions de caràcter ordinari a celebrar cada mes. El President pot convocar-lo amb caràcter extraordinari quantes vegades l’exigeixi, al seu judici, la importància dels assumptes a resoldre o quan el demanin dos Vocals.

Art. 48. Per a les reunions del Comitè s’efectuaran per la Secretaria, per ordre del President, les oportunes convocatòries, amb dos dies d’antelació almenys, acompanyades de l’ordre del dia corresponent.

Art. 49. El Comitè degudament convocat podrà reunir-se i prendre acords sempre que assisteixin tres dels seus components en primera convocatòria, i dos, en segona, i en tot cas el President i el Secretari o els qui els substitueixin reglamentàriament. En el cas d’impossibilitat material d’assistir a la reunió en primera convocatòria més de dos components, podrà celebrar-se la sessió i prendre acords només sobre aquells punts de l’ordre del dia respecte dels quals facin constar els altres Vocals la seva opinió per escrit autoritzat amb la seva signatura. En aquests casos, l’opinió així manifestada tindrà el valor de vot emès en la reunió, i l’escrit en què consti s’unirà a l’acta corresponent.

Art. 50. El Comitè Executiu adoptarà els seus acords per unanimitat o per majoria de vots; en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.

Art. 51. Actuarà de Secretari en les reunions del Comitè el que ho sigui del Consorci, qui portarà un llibre d’actes anàleg al prescrit per a les reunions del Ple.

Capítol VIDel secretari general

Art. 52. El secretari general redactarà les actes de les sessions del Ple i del Comitè Executiu, transcrivint amb fidelitat en aquelles els acords que s’adoptin.

Sota la immediata dependència del President del Comitè Executiu, tindrà les atribucions següents:

 1. Exercir la prefectura de tot el personal dels Serveis del Consorci, formulant a la Presidència del Comitè Executiu les propostes que estimi oportunes i, quan la urgència del cas l’exigís, podrà adoptar decisions que es refereixin a la disciplina del personal i a l’organització i funcionament dels Serveis, donant compte immediata al President del Comitè Executiu.
 2. Sotmetre a l’aprovació del President del Comitè Executiu propostes d’organització i estructura dels Serveis del Consorci, la distribució del personal i l’ordre dels treballs a realitzar:
 3. Formular, així mateix, al President del Comitè Executiu propostes sobre la concessió de llicències, premis, distincions i imposició de sancions disciplinàries.
 4. Informar dels assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple, al Comitè Executiu o a les seves respectives Presidències, i, en general, sobre qualssevol altres que precisin aquest requisit o sobre els quals la Presidència del Consorci o del Comitè Executiu estimin necessari que informe.
 5. Emplenar sota la supervisió directa del President del Comitè Executiu tots els acords adoptats pel Ple, Comitè Executiu i els seus respectius Presidents.
 6. Supervisar els informes, propostes i altres escrits dels caps dels Serveis, així com les peticions del personal, informant sobre els mateixos al President del Comitè Executiu.
 7. Autoritzar el pagament d’aquelles despeses menors que determini el President del Comitè Executiu i formular a aquest les propostes d’adquisició de material de qualsevol classe i dels pagaments que amb aquest motiu hagin d’efectuar-se.
 8. Dirigir la labor de les Comissions Assessores compostes pels Caps dels Serveis i persones alienes al Consorci, de les quals com a Vicepresident nat exercirà la seva Presidència a falta del President del Comitè Executiu.
 9. En general, exercir sota la responsabilitat la direcció executiva de les activitats i Serveis del Consorci sota la immediata dependència del President del Comitè Executiu i per delegació d’aquest.

Dels vocals revisors de comptes

Art. 53. Els Vocals revisors de comptes deuran: a) Revisar mensualment i quan ho estimin oportú els comptes i comprovar els cobraments i pagaments efectuats. b) Revisar i censurar els comptes anuals i la Memòria relativa a aquestes.

De l’assessoria

Art. 54. El Secretari General, conformement a l’article 52 d’aquest Reglament, tindrà al seu càrrec l’Assessoria General del Consorci, en quants assumptes i qüestions hagin de ser sotmesos al Ple, Comitè Executiu o als seus respectius Presidents i en quants uns altres així ho acordin per aquests.

Sense perjudici de les funcions assignades específicament a l’Assessoria Jurídica del Consorci, presentaran així mateix assessorament als Òrgans rectors i als seus Presidents, Comissions assessores constituïdes pel Secretari general, els caps dels serveis als quals es refereixi la matèria objecte de dictamen i per persones alienes al Consorci, que seràn designades pel President del Comitè Executiu.

La Presidència d’aquestes Comissions Assessores correspondrà al President del Comitè Executiu, i la Vicepresidència, al Secretari General.

El cap de l’Assessoria Jurídica formarà part de totes les Comissions Assessores i exercirà la Secretaria d’aquestes .

Els caps dels Serveis, a més dels informes escrits que emetin dels diferents assumptes que tinguin al seu càrrec, donaran compte i informaran verbalment davant el Ple i Comitè Executiu quan el disposi el seu President de pròpia iniciativa o a la seva sol·licitud d’un dels Vocals.

Art. 55. El Consorci podrà sol·licitar dictamen de persones o Organismes aliens al mateix en quantes qüestions ho requereixin per la seva índole especial i per la seva transcendència.

La Presidencia de dichas Comisiones Asesoras corresponderá al Presidente del Comité Ejecutivo, y la Vicepresidencia, al Secretario General.

El jefe de la Asesoría Jurídica formará parte de todas las Comisiones Asesoras y desempeñará la Secretaría de las mismas.

Los jefes de los Servicios, además de los informes escritos que emitan de los distintos asuntos que tengan a su cargo, darán cuenta e informarán verbalmente ante el Pleno y Comité Ejecutivo cuando lo disponga su Presidente de propia iniciativa o a su solicitud de uno de los Vocales.

Art. 55. El Consorcio podrá solicitar dictamen de personas u Organismos ajenos al mismo en cuantas cuestiones lo requieran por su índole especial y por su transcendencia.

Capítol VIIServeis de comptabilitat i tresoreria

Art. 56. Aquests serveis estaran a càrrec del Cap de Servei d’Intervenció i de la Dipositària del Consorci, amb el personal que a aquest efecte se’ls assigni. Conformement a l’acord del Ple de 19 de maig de 1929, quan no estigui coberta aquesta Prefectura o s’estimi convenient pel Ple, pel Comitè Executiu o pel Delegat Especial de l’Estat, les seves funcions seran exercides pel Secretari general. Són funcions de la Prefectura d’aquests Serveis:

 1. Establir amb detall l’ordre de la comptabilitat en tots els seus rams, cuidant de partionar perfectament les operacions perquè apareguin clarament les disponibilitats inherents a l’extracció de sorres i altres ingressos del Consorci a fi de que tinguin la seva aplicació reglamentària.
 2. Acomodar les operacions de la comptabilitat al mètode aprovat pel Consorci i de manera que responguin a les necessitats que hagin de satisfer.
 3. Examinar i custodiar els documents en els quals hagin de fundar-se els seients de la Comptabilitat, comprovar les signatures reglamentàries i fer les anotacions precises.
 4. Portar en forma reglamentària i custodiar degudament els llibres de Comptabilitat i auxiliars necessaris perquè en tota ocasió quedin clarament de manifest les operacions efectuades, el fonament de la seva anotació i la relació de comprovants.
 5. Preparar els comptes i liquidació anuals que hagin de presentar-se al Comitè Executiu i al Ple.
 6. Signar amb el President del Comitè Executiu els lliuraments de pagaments i els cargaremes d’ingressos acordats.

Art. 57. El cap del Servei d’Intervenció assistirà als arquejos i a l’examen i comprovació de llibres redactant l’oportuna acta que es transcriurà al llibre corresponent, signant-la conjuntament amb el President del Comitè Executiu i els Vocals revisors de comptes. El Dipositari assistirà als arquejos de caixa, signant també l’acta corresponent.

Art. 58. Els fons del Consorci es custodiaran pel dipositari d’aquest. No obstant això, els valors es dipositaran en la sucursal del Banc d’Espanya o en altres Entitats bancàries. Els pagaments s’efectuaran pel dipositari, en virtut d’ordres signades pel President del Comitè Executiu, l’Interventor i el Secretari general. El President podrà delegar en aquest últim els mandats de pagament que estimi oportuns.

Art. 59. Sempre que el President l’ordeni o quan l’acordin el Ple de Comitè Executiu, i almenys una vegada al mes, s’efectuarà el balanç de fons. A aquest efecte, es procedirà a l’examen i comprovació de llibres, saldos i dipòsits.

Capítol VIIIPressupostos i comptes

Art. 60. Els pressupostos del Consorci podran ser generals ordinaris i especials extraordinaris.

Els pressupostos generals ordinaris seran l’expressió xifrada de les necessitats econòmiques de cada exercici anual i dels ingressos que atendran a les mateixes i s’estructuraran de manera que constin diferenciats totes les despeses i ingressos ordinaris o d’administració i els de capital o inversió, mitjançant la distribució dels capítols, articles, conceptes i partides que siguin precisos. Es dividiran en pressupost de despeses i pressupost d’ingressos.

Els pressupostos especials extraordinaris es formularan quan durant l’exercici econòmic sigui precisa l’execució d’obres determinades no previstes en el pressupost ordinari corresponent, o quan, segons el parer del Comitè Executiu sigui convenient procedir a tal previsió econòmica extraordinària per al degut compliment de les finalitats del Consorci.

Art. 61. L’exercici econòmic corresponent als pressupostos generals ordinaris començarà l’1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any.

L’exercici econòmic corresponent als pressupostos especials extraordinaris tindrà la durada que es determini en cadascun d’ells.

Art. 62. Els pressupostos generals ordinaris seran redactats anualment pel Comitè Executiu i se sotmetran al Ple del Consorci amb un mes d’anticipació a la data en què hagin de començar a regir. El ple del Consorci haurà d’aprovar-los abans d’aquesta data en què hagin de començar a regir. El ple del Consorci haurà d’aprovar-los abans d’aquesta data i regiran fins a la terminació de l’exercici corresponent.

Art. 63. Els pressupostos generals ordinaris hauran d’ajustar-se als mitjans o ingressos disponibles i que es prevegi obtenir durant l’exercici de la seva vigència, qualsevol que sigui el seu origen en relació amb els recursos del Consorci.

A més dels ingressos d’origen patrimonial, es consideraran com a tals els procedents d’alienacions d’inversions, siguin o no productores d’ingressos. Si els mitjans disponibles no bastessin per a atendre les necessitats pressupostàries. El consorci haurà de comunicar-lo a l’Ajuntament de Barcelona en data oportuna a l’efecte de l’article 22 de l’Estatut.

Els superàvits resultants de cada exercici, una vegada realitzades totes les obres i instal·lacions corresponents i coberts les despeses, seran aplicats en la forma prevista en l’article 21 del citat Estatut.

Art. 64. Els pressupostos especials extraordinaris es redactaran pel Comitè Executiu quan concorrin les circumstàncies que aconsellin la seva formació i seran sotmesos al Ple del Consorci per a la seva aprovació amb un mes d’anticipació a la data en què hagin de començar a atendre’s les necessitats previstes en aquests.

Els pressupostos especials extraordinaris no tindran terminis ni períodes fixos de vigència, perquè la seva durada serà la de les atencions que prevegin.

Les dotacions o consignacions dels pressupostos especials extraordinaris hauran de proposar-se en formular-se els mateixos, amb expressió del seu origen.

Art. 65. Dins dels dos mesos següents a la terminació de l’exercici econòmic l’Interventor presentarà al Comitè Executiu els comptes dels pressupostos corresponents al citat exercici, amb la seva respectiva liquidació i els justificants d’ingressos i pagaments a comprovar amb el llibre d’Intervenció.

Art. 66. El Comitè sotmetrà aquests documents a informe dels Vocals revisors de comptes i formularà al Consorci la proposta d’aprovació, si així procedís. Acompanyant a aquest efecte la seva succinta Memòria relativa a la situació econòmica del Consorci.

Art. 67. Una vegada aprovats els comptes, es redactarà una liquidació dels pressupostos que serà remesa a totes les Entitats que formin part del Consorci perquè en prenguin coneixement.

Art. 68. Cada any es farà un inventari dels valors mobles i immobles. Així com dels crèdits i deutes del Consorci.

Art. 69. Es considerarà com a benefici líquid del Consorci en cada exercici anual el que resulti dels ingressos obtinguts per l’explotació de la Zona Franca, extracció de sorres, interessos que produeixin els béns del Consorci i altres ingressos després de deduir d’aquests tots els sous, assignacions i despeses d’empleats, representants, assessors i comissionats, lloguers i altres despeses necessàries per a la bona marxa del Consorci.

Art. 80 de la llei 50/1998

Art. 80. Mesures de modificació i adaptació del règim jurídic dels Consorcis de la Zona Franca constituïts conformement al Reial Decret llei d’11 de juny de 1929, de Bases de Ports, Zones i Dipòsits Francs

 1. Als Consorcis de la Zona Franca constituïts conformement al Reial Decret llei d’11 de juny de 1929, els serà aplicable la disposició addicional dècima. Apartats 1 i 3, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril (RCL 1997,879), d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat. Aquests Consorcis realitzaran principalment la gestió de la Zona Franca, així com les activitats de foment pròpies de les Administracions territorials que els integren. El règim fiscal que correspon a aquests Consorcis és el de les Administracions públiques territorials que en ells participen.
 2. S’autoritza el Govern perquè, mitjançant Reial Decret Legislatiu, a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda, procedeixi en el termini d’un any a adequar la normativa del recurs previst en el paràgraf tercer de la base 9a del Reial Decret llei d’11 de juny de 1929, de Bases de Ports, Zones i Dipòsits Francs, i en l’article 131 del Reial Decret de 22 de juliol de 1930 (RCL 1930, 1103), aprovant el reglament en el qual es desenvolupen les bases del Reial Decret llei citat, al sistema tributari vigent, adaptant-la a les necessitats de finançament dels Consorcis de les zones franques, refonent la citada normativa, reguladora d’aquest recurs, amb els preceptes tributaris relacionats amb aquesta, continguts tant en la Llei General Tributària (RCL 1963, 2490) i General Pressupostària (RCL 1988, 1966 i 2287), com en la Llei reguladora de l’Impost de societats, incloent-se en la present delegació legislativa l’autorització per a regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals a refondre.

Fins que aquesta adequació es dugui a terme, mantindran la recaptació del recurs citat, els Consorcis que actualment la tinguin atribuïda. El Govern donarà compte al Congrés dels Diputats i al Senat de l’ús de la delegació legislativa autoritzada en aquest apartat.

 1. Correspon al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques atorgar l’autorització per a la constitució de zones franques, de conformitat amb el que es disposa en la normativa duanera. Així mateix, li correspon atorgar l’autorització per a constituir, en el seu cas, l’entitat pública encarregada de la seva gestió, havent de complir les següents condicions:
 2. Que la constitució de l’entitat hagi estat sol·licitada pels qui vagin a participar en la mateixa en el moment de la seva creació;
 3. Que el seu objecte principal sigui la gestió d’una zona franca, en els termes en què s’autoritzi;
 4. Que en el seu òrgan de govern estigui representat l’Estat a través del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
 1. Als Consorcis de Zona Franca de Gran Canària i Tenerife, així com a les entitats que es constitueixin de conformitat amb el que es disposa en l’apartat anterior els serà aplicable el que es disposa en l’apartat 1. En tot cas, els estatuts d’aquestes entitats i les seves modificacions hauran de ser aprovats pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.

Disposició addicional vintena tercera de la Llei 33/2003

1. Els béns i drets de titularitat dels Consorcis de Zona Franca, destinats específicament al desenvolupament i dinamització econòmica i social de la seva àrea d’influència, no es consideren integrats en el Patrimoni de l’Estat i, per tant, la seva adquisició, gestió, explotació, administració i alienació no es regirà per la normativa reguladora del patrimoni de les Administracions Públiques, havent de respectar, en tot cas, els següents principis:

 1. Eficiència i economia en la seva gestió;
 2. Eficàcia i rendibilitat en l’explotació d’aquests béns i drets;
 3. Publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’adquisició, explotació i alienació;
 4. Identificació i control a través de l’inventari i registre corresponent.
 5. Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic
 6. Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

2. Els restants béns i drets del patrimoni dels Consorcis de les Zones Franques, tant propis com adscrits, es regiran pel que es disposa en la present Llei. Correspondrà al Ple acordar els actes de disposició relatius als béns o drets a què es refereix l’apartat 1 i, especialment, els d’adquisició i alienació, ja sigui a títol gratuït o onerós, cessió o permuta i al Comitè Executiu acordar els que siguin de mera administració.