Avís legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://zfbarcelona.es (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de CZFB, amb CIF Q0876006H i domicili social en Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de manera periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en l’esmentat Avís, poden sofrir modificacions.

CZF, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de manera visible en la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. CZFB, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el web site.

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de CZFB, i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de CZFB, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

  1. Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
  2. Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
  3. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

La informació que apareix en el present Portal Web és la vigent en la data de la seva última actualització. CZFB es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present Portal Web, podent limitar o no permetre l’accés a aquest.

CZFB es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús del present Portal Web, canvis que seran anunciats convenientment i que entraran en vigor des de la data de publicació en aquest Portal Web .

6. Contingut Web i Xarxes socials

CZFB es compromet a realitzar els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el present Portal Web. CZFB no garanteix, ni es responsabilitza dels errors en el Portal Web respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, especialment les conseqüències que poguessin derivar-se d’aquests.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i una altra informació continguda en el Portal Web amb finalitats estrictament privades, no lucratives ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda en el present Portal Web per a butlletins informatius electrònics, Intranet d’empreses o Internet; així com concedir llicències, i vendre o distribuir les imatges per cap mitjà sense l’autorització expressa i per escrit de CZFB.

CZFB en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin dur a terme el usuaris, interessat o client del servei i l’eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses en el present Portal Web és exclusiva dels qui les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que el usuari, interessat o client puguin realitzar en el present Portal Web , a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per CZFB que suposi infracció dels drets de propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de cap conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuari, interessat o client de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de CZFB. Especialment, resta prohibida la inclusió o comunicació d’aquells continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment expressa d’aquestes, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de CZFB constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del Portal Web , de la xarxa, els equips informàtics de CZFB o tercers, així com l’accés al Portal Web per part de la resta d’usuaris, interessats o clients.

CZFB es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari interessat o client que realitzi alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en el present apartat.

7. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a CZFB, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció,

distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

8. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de CZFB, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

9. Política de Privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de Galetes

Si vol conèixer la nostra política de Galetes llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE GALETES.

11. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de CZFB, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

  1. L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
  2. Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de CZFB o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
  3. No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CZFB, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
  4. En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que CZFB ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
  5. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de CZFB, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per CZFB, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de CZFB, en la forma establerta en aquesta clàusula.
  6. La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que CZFB, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de CZFB, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, CZFB, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i a exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

12. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

CZFB, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

CZFB, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, CZFB, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de CZFB, seguint el procediment establert en l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre CZFB, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de CZFB, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. CZFB, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seva pàgina web.

CZFB, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a ella.

CZFB, s’eximeix de responsabilitat quant a les “galetes” que tercers aliens poguessin instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

CZFB es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al Portal Web i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris interessats o client que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, resultin d’aplicació.

13. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@zfbarcelona.es o enviar una comunicació escrita a CZFB, Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA.

14. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà de competència dels tribunals de Barcelona.

Contacte

info@zfbarcelona.es