Informació de rellevància jurídica

En aquesta secció podreu accedir a la informació de rellevància jurídica del CZFB.

Informació de rellevància jurídica

Directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes

No aplica (en la mesura que suposin interpretació del Dret o tinguin efectes jurídics).

Documents sotmesos a informació pública durant la seva tramitació

No fem informació pública segons art. 83 Llei 39/2015, no es publica en Diari Oficial.